בית השקעות

מחקר - ביצועים - יושרה

אנחנו בית השקעות המתבסס על מחקר יסודי. אנו משקיעים על בסיס מחקר פנימי קפדני – משוחררים ממחקר חיצוני וממנטליות העדר. חשיבתנו הנה עצמאית מקהילת שוק ההון ודעותינו לעיתים קרובות שונות לחלוטין מהקונצנזוס.

פורסט בית השקעות הוקמה ב 2004. אנו מנהלים השקעות דרך קרנות נאמנות (באמצעות פורסט קרנות נאמנות בע"מ – חברה בת בבעלות מלאה), תיקים מנוהלים וקרנות פרטיות.

איננו עוסקים בחיתום, ברוקראג' ומסחר נוסטרו. אין לנו ניגודי אינטרסים שעלולים להעיב על אופן ניהול ההשקעות. פורסט הינו בית השקעות עצמאי במלוא מובן המילה.

בהתבסס על המחקר שלנו, אנו מבצעים השקעות היכן שלהערכתנו, יש תמחור חסר משמעותי או היכן שאנו מאמינים שישנן הזדמנויות צמיחה משמעותיות בתמחור סביר. אנו מקדישים חלק ניכר מזמננו למחקר על חברות קטנות מאחר ולשיטתנו אי-יעילות של השווקים ותמחור חסר הנם שכיחים יותר בקרב חברות קטנות ופחות ידועות.

קרנות נאמנות

פורסט קרנות נאמנות בע"מ.
רשימת קרנות הנאמנות שפורסט קרנות נאמנות בע"מ מנהלת:
מס הקרן שם הקרן
5128616 FOREST (4B) מניות
5108501 FOREST (3B) עיטם
5136288 FOREST (2B) 30/70
5123542 FOREST (2B) סלקט 25/75
5118674 FOREST (2B) 20/80
5115258 FOREST (2A) סלקט 15/85
5108519 FOREST (1B)(!) אג"ח
5125265 FOREST (1B) 10/90
5129978 FOREST (0B)(!) אג"ח ללא מניות
5116629 FOREST (0A)(!) אג"ח מדורג (1)
5106562 FOREST (0A) אגם – אג"ח מדינה

פורסט קרנות נאמנות בע"מ הינה מנהל הקרנות. דרגת החשיפה המרבית מהשווי הנקי של נכסי הקרן (בערך מוחלט) למניות: 0 – ללא חשיפה למניות, 1- עד 10%, 2- עד 30%, 3- עד 50%, 4- עד 120% ; למט"ח A – עד 10%, B – עד 30%. (!)-סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעה שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן בה"ש 2) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) או מפעילות בנגזרים או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראות למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכון קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי הקרנות לא יצרו חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות החוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לענין זה יראו חברה שמנהל הכללי שלה או היו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. (1) ביחס לקרן "FORESTה(0A)(!)אג"ח מדורג"- בהתאם למדיניות ההשקעות, הקרן רשאית ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה בשיעור שלא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה או שירידת דירוג של אגרות חוב נטולות זיקה לישראל מתחת לדירוג AAil או דירוג מקביל לו מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעה למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. יובהר כי בהתאם להנחיות הדין, לא תחשב חברה לחברה נטולת זיקה לישראל עד ליום 07.11.2024 ככל שאגרות חוב שלה היו רשומות למסחר בישראל ערב יום 07.11.2021. (2) אג"ח שאינו בדירוג השקעה – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – (BBB-) או דירוג מקביל לו. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף עיקרי שבתוקף ולדיווחים המיידים. אין בתשואות הקרנות ו/או בדירוגן ו/או במיקומן בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או   דירוג ו/או מיקום דומה בעתיד. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. 

הצוות שלנו