פניות הציבור

להלן פרטים ליצירת קשר עם הממונה על פניות הציבור במנהל הקרן:

שם: מוניק בן-חיים

דוא"ל: pniyot@forest.co.il

טלפון: 03-5607898; פקס: 03-5663982

כתובת ליצירת קשר: מונטיפיורי 35, ת"א.

אתר האינטרנט של מנהל הקרן:  www.forest.co.il

שעות פעילות: ראשון עד חמישי בשעות 08:00- 15:00.

המידע והמסמכים הנדרשים לשם בירור פניה:

להלן הפרטים והמסמכים שעל הפונה לצרף לפנייתו:

   א.  שם;

   ב.  מספר תעודת זהות;

   ג.   שם קרן הנאמנות לגביה נעשית הפניה;

   ד.  כתובת דואר ו/או דוא"ל למשלוח התשובה;

   ה.  מספר טלפון;

   ו.   תיאור פרטי הפנייה בצירוף אסמכתאות ככל שישנן;

מערכת הכללים של מנהל הקרן לעניין טיפול בפניות הציבור, לרבות לוח הזמנים במסגרתו יתקיים הליך בירור פניות הציבור:

 • הגורם הממונה על פניות הציבור ישלח לפונה אישור על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.
 • הגורם הממונה על פניות הציבור יערוך את הבירור הנדרש אודות הפניה.
 • הגורם הממונה על פניות הציבור, ישלח לפונה תשובה לפניה תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה. התשובה תכלול מידע ברור, מלא וענייני.
 • מכתב התשובה יכלול בין היתר, את:
 • זהות הפונה; תוכן הפניה; תאריך קבלת הפניה וממצאי הבדיקה והבירור.
 • מכתב התשובה ייחתם ע"י הממונה על פניות הציבור.
 • במקרים מסוימים בהם, הפניה מורכבת ומצריכה התערבות ובחינה של מספר גורמים במנהל הקרן או מחוצה לו, רשאי הממונה על פניות הציבור להאריך את מועד מתן המענה ב- 21 ימי עסקים נוספים.
 • במידה והפונה לא יעביר לידי מנהל הקרן את הפרטים הנדרשים לשם בירור הפניה, כפי שיפורסם ע"י מנהל הקרן ו/או ידרש מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים לשם בירור הפניה, ישלח הגורם הממונה על פניות הציבור לפונה תוך 7 ימי עסקים במסגרת אישור קבלת הפניה, דרישה להמצאת חומרים חסרים לטובת המשך בירור.
 • תלונות כנגד הממונה על פניות הציבור – תלונות כנגד הממונה על פניות הציבור יועברו לטיפול מנכ"ל מנהל הקרן.
 • עניין תלוי ועומד – במקרה בו מנהל קרן החליט להימנע ממתן תשובה לפונה, בין היתר, במקרה בו נושא הפניה קשור לעניין התלוי ועומד בבית המשפט, תימסר על כך תשובה לפונה וידווח על כך לנאמן.
 • מנהל קרן ישמור העתק מכל פניה ותשובה וכן כל מסמך בקשר עם פניה למשך 7 שנים מיום קבלת הפניה.