גילוי נאות

חברת פורסט בית השקעות (2007) בע"מ (להלן: "פורסט ניהול תיקים" או "החברה"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995.

פורסט ניהול תיקים בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים של הגופים הבאים:

 1. פורסט קרנות נאמנות בע"מ.
 2. פורסט השקעות בע"מ
 3. פורסט צמיחה (ניהול) בע"מ

פירוט רשימת הנכסים הפיננסיים שיש לחברה זיקה אליהם:

 1.  FOREST ה(4B) מניות
 2. FOREST ה(3B) עיטם
 3. FOREST ה(2B) סלקט 25/75
 4. FOREST ה(2B) 20/80
 5. FOREST ה(2A) סלקט 15/85
 6. FOREST ה(1B)(!) אג"ח
 7. FOREST ה(1B) 10/90
 8. FOREST ה(0B)(!) אג"ח ללא מניות
 9. FOREST ה(0A)(!) אג"ח מדורג (1)
 10. FOREST ה(0A) אגם – אג"ח מדינה
 11. FOREST ה(2B) 30/70

 

פורסט ערך 1

פורסט ערך 2

פורסט צמיחה

פורסט צמיחה 4

הזיקה לנכסים כאמור הינה לאור היות נכסים פיננסים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על-ידי פורסט ניהול תיקים ו/או ע"י גופים הקשורים, וכן הואיל ופורסט ניהול תיקים עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

פורסט ניהול תיקים עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.

פורסט קרנות נאמנות בע"מ הינה מנהל הקרנות. סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעה שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן בה"ש 2) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) או מפעילות בנגזרים או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראות למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכון קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי הקרנות לא יצרו חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה. "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות החוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לענין זה יראו חברה שמנהל הכללי שלה או היו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יובהר כי בהתאם להנחיות הדין, לא תחשב חברה לחברה נטולת זיקה לישראל עד ליום 07.11.2024 ככל שאגרות חוב שלה היו רשומות למסחר בישראל ערב יום 07.11.2021. (1) ביחס לקרן "FOREST ה(0A)(!) אג"ח מדורג"- בהתאם למדיניות ההשקעות, הקרן רשאית ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה בשיעור שלא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה או שירידת דירוג של אגרות חוב נטולות זיקה לישראל מתחת לדירוג AAil או דירוג מקביל לו מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעה למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (2) אג"ח שאינו בדירוג השקעה – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – (BBB-) או דירוג מקביל לו. דרגת החשיפה המרבית מהשווי הנקי של נכסי הקרן (בערך מוחלט) למניות: 0 – ללא חשיפה למניות, 1- עד 10%, 2- עד 30%, 3- עד 50%, 4- עד 120% ; דרגת חשיפה מירבית למט"ח A: – עד 10%, B – עד 30%. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף עיקרי שבתוקף לדיווחים המיידים. אין בתשואות הקרנות ו/או בדירוגן ו/או במיקומן בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג ו/או מיקום דומה בעתיד. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם.