גילוי נאות

חברת פורסט בית השקעות (2007) בע"מ (להלן: "פורסט ניהול תיקים" או "החברה"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995. 

 

פורסט ניהול תיקים בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים של הגופים הבאים: 

פורסט קרנות נאמנות בע"מ.

פורסט השקעות בע"מ

פורסט צמיחה (ניהול) בע"מ

 

פירוט רשימת הנכסים הפיננסיים שיש לחברה זיקה אליהם:

FOREST מניות (4B)

FOREST עיטם (‏3B) (!)

FORESTא20/80 (2B) 

FOREST אג"ח (1B) (!)

FORESTא(1B)מ10/90 

FOREST (0B)(!) אג"ח ללא מניות

FOREST אג"ח מדורג (0A) (!)

0A) FOREST) (!) אגם

FORESTא(2A) סלקט עד 20% מניות

FORESTא(2B) סלקט עד 30% מניות
 

פורסט ערך 1 

פורסט ערך 2

פורסט צמיחה

 

הזיקה לנכסים כאמור הינה לאור היות נכסים פיננסים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על-ידי פורסט ניהול תיקים ו/או ע"י גופים הקשורים, וכן הואיל ופורסט ניהול תיקים עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

פורסט ניהול תיקים עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.

 

סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח שאינו בדירוג השקעה - אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ (-BBB) או דירוג מקביל לו. ביחס לקרן "FOREST אג"ח מדורג (0A)(!)", במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. דרגת החשיפה המרבית מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות: 0 - ללא חשיפה למניות, 1 - עד 10%, 2 - עד 30%, 3 - עד 50%; למט"ח:  A- עד 10%,B  - עד 30%.פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף עיקרי שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות הקרנות ו/או בדירוגן ו/או במיקומן בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג ו/או מיקום דומה בעתיד.

 
ipv6 ready